Skip links

Nabídka na výměnu akcií za dluhopisy Helske

obchodní korporace Levoca Industry a.s.
IČO: 118 79 513

zapsané ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8608


Obchodní korporace SERVIS-24 Česká republika, s.r.o., IČO: 022 29 129 (dále „Servis 24“) je majitelem 90 % akcií obchodní korporace Levoca Industry a.s., IČO: 118 79 513 (dále jen „LI“).

Informace o LI:

LI je akciová společnost založená podle českého právního řádu.

LI byla založena na základě notářského zápisu ze dne 16. 9. 2021 NZ 1313/2021, N 1205/2021 sepsaného notářem Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, Příkop 8.

Zakladateli LI jsou obchodní korporace SERVICE-24 LTD, reg. číslo: 08848411 se sídlem ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska a obchodní korporace SERVIS-24 Česká republika, s.r.o., IČO: 022 29 129 

Sídlem společnosti je Brno.

LI je založena na dobu neurčitou.

LI je založena za účelem správy vlastního majetku.

Výpis z Veřejného rejstříku LI

Informace o akciích LI:

Základní kapitál LI má výši 2.000.000,00 Kč a je rozdělen na 100.000 tisíc akcií. S každou akcií je na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Akcie LI jsou akcie na jméno. Akcionářská práva může vykonávat ve vztahu k LI osoba zapsaná v seznamu akcionářů, nebude-li prokázán opak. Seznam akcionářů vede LI. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie.

(dále jen „Akcie“)   

Adresáti nabídky:

Nabídka je určena majitelům dluhopisů emitovaných členy skupiny HELSKE:

  • helskeeiche a.s., IČO 50 328 476, se sídlem Pribinova 4, Bratislava 811 09
  • helskefichte, a.s., IČO 50 327 739, se sídlem Pribinova 4, Bratislava 811 09
  • HELSKE SUSTAINED a.s., IČO 050 750 33, se sídlem 28. října 3346/91, Ostrava 702 00 
  • HELSKE SUSTAINED HPC a.s., IČO 086 19 620, se sídlem 28. října 3346/91, Ostrava 702
    00 

(dále jen „Dluhopisy“)

(dále jen „Majitelé dluhopisů“)

Nabídka není určena jiným subjektům než Majitelům dluhopisů.

Nabídka ze strany Servis 24 Majitelům dluhopisů:

Servis 24, v souladu s příslibem ze dne 17. 12. 2022 zveřejněným na webu Servis 24 pod názvem „VĚŘITELÉ HELSKE MOHOU ZA SVÉ POHLEDÁVKY ZÍSKAT AKCIE LEVOČA INDUSTRY A S NIMI ŠANCI NA LEPŠÍ
VÝTĚŽNOST“

srov.: https://www.servis-24cr.cz/2022/12/17/veritele-helske-mohou-za-sve-pohledavky-
ziskat-akcie-levoca-industry-a-s-nimi-sanci-na-lepsi-vyteznost/

navrhuje uzavření smlouvy, na jejímž základě Servis 24 převezme (smění) Dluhopisy vlastněné Majiteli dluhopisů a za Dluhopisy převede (smění) do vlastnického práva Majitelů dluhopisů Akcie.

(dále jen „Nabídka“)

Podmínky směny Dluhopisů za Akcie:

Dluhopisy budou za akcie směněny v následujícím poměru:

1.944 Kč z nominální hodnoty dluhopisu připadne na hodnotu 1 Kč akcií LI.

V souvislosti s Nabídkou nedojde k navýšení základního kapitálu LI.

Časový rámec Nabídky:

Nabídka je omezena do dne 15. 2. 2023, 24:00 hod.

Způsob zveřejnění Nabídky:

Nabídka je zveřejněna na webových stránkách Servis 24 v době od 17. 1. 2023 do 15. 2. 2023.

Způsob akceptování Nabídky:

Majitelé dluhopisů, kteří hodlají Nabídku akceptovat, provedou akceptaci pouze následující formou:

Zaslání e-mailu na adresu helske@servis-24cr.cz s nadpisem „Akceptace nabídky směny dluhopisů HELSKE za akcie Levoca Industry a.s.“ ve kterém bude v textu obsažena specifikace dluhopisu, který bude nejpozději spolu s podpisem smluvní dokumentace ke směně předán do držení Servis 24.

Akceptaci nabídky může Majitel dluhopisu provést prostřednictvím svého zástupce, který je povinen se na výzvu ze strany Servis 24 prokázat písemnou plnou mocí od Majitele dluhopisů s úředně ověřeným podpisem.

Jiná forma akceptace Nabídky není přípustná. Jiná forma kontaktování Servis 24 v souvislosti s Nabídkou nebude považována za řádnou akceptaci Nabídky a Servis 24 se jí nebude cítit zavázán.

Na základě akceptace Nabídky ze strany Majitele dluhopisů zašle Servis 24 Majiteli dluhopisů smluvní dokumentaci za účelem jejího podpisu, vyžadována je forma notářského ověření podpisu. Majitel dluhopisu zašle podepsanou smluvní dokumentaci prostřednictvím České pošty nebo jinak (osobně nebo kurýrem) doručí do sídla Servis 24, kde bude smluvní dokumentace podepsána ze strany Servis 24, Ve smluvně stanovené lhůtě dojde k fyzickému předání Dluhopisů do rukou zástupce Servis 24 a Akcií LI do rukou Majitele dluhopisů, resp. jeho zástupce, který se pro toto právní jednání prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. vážná dlouhodobá zdravotní indispozice Majitele dluhopisů), lze předání Dluhopisů a Akcií realizovat na žádost Majitele dluhopisů obsaženou v akceptačním mailu zaslaném na adresu helske@servis-24cr.cz v bydlišti Majitele dluhopisů.

Náklady spojené s akceptací nabídky:

Servis 24 ponese veškeré náklady spojené s realizací Nabídky, tj. náklady spojené s právním servisem ohledně směny dluhopisů (zejména rubopisování Dluhopisů) a převodem Akcií a provedením změny zápisu v seznamu akcionářů LI. Servis 24 nebude hradit cestovní náklady spojené realizací Nabídky.

Za Servis 24, Milan Kurka, jednatel